Zaloguj się

Producenci

Regulamin

Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.regattasklep.pl jest własnością firmy DISCOVER POLSKA Regina Kreżelok z siedzibą w Borzęta 414 , 32-400 Myślenice . Nip : 676-122-46-09, REGON : 120854686, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1024/2009. § 1 DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umów Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 1. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie. 2. „Sprzedawca” - DISCOVER POLSKA Regina Kreżelok z siedzibą w Borzęta 414 , 32-400 Myślenice . Nip : 676-122-46-09, REGON : 120854686, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1024/2009. 3. „Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług” – dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 4. „Sklep” – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę dostępna pod adresem www.regattasklep.pl 5. „Dział Obsługi Klienta" - za pomocą którego Klient może skontaktować się z obsługa sklepu internetowego oraz uzyskać informacje związane z zamówieniem towarów pod adresem e-mail: outlet@discoverpolska.pl lub telefonicznie 12 / 259 15 20 w dni robocze od 9 do 17. Koszt połączenia według taryfy operatora. 6. „Towary” – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ustalonej ceny. 7. „Umowa Sprzedaży/Umowa”– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności towar, jego cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki; 8. „Zamówienie” - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru. 9. „Koszyk zamówień” – usługa dostępna w serwisie www.regatta.pl, udostępniona Klientom i pozwalająca im na złożenie zamówienia, Klienci za jego pośrednictwem mogą wybierać Towary, ich ilość oraz przeliczać koszty. 10. „Konto Klienta” – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach sklepu zgodnie z regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności sklepu po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu. 11. „Treści cyfrowe” - dane opracowane i dostarczone w formie cyfrowej. 12. „Usługa świadczona drogą elektroniczną" – usługa świadczona przez Usługodawcę na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 13. „Gwarancja” - zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta („gwarant”) wobec konsumenta, poza jego zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi gwarancji zgodności, do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie spełniają one specyfikacji lub każdego innego warunku niezwiązanego ze zgodnością określonego w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem. 14. „Newsletter”- bezpłatna usługa dostarczana przez sprzedawcę na wyraźną zgodę klienta, na wskazane przez niego konto poczty internetowej, dotycząca cyklicznych informacji na temat sklepu. 15. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (raDz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) § 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez firmę DISCOVER POLSKA Regina Krężelok sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego www.regattasklep.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. 2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 3. Za pośrednictwem internetu sklep www.regattasklep.pl zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat swojej oferty oraz umożliwia klientom zakup towarów znajdujących się w ofercie sklepu, za pomocą koszyka zamówień, umożliwia utworzenie i prowadzenie konta klienta i przechowywanie i udostępnianie tam historii zamówień, oraz subskrypcję newslettera, zawierającego informacje handlowe. 4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 8. § 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 1. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Klient zobowiązany jest do: - podawania w zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta (w tym nr telefonu, który niezbędny jest do kontaktu z Klientem); niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; - korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania sklepu; zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu - niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste. 3. DISCOVER POLSKA Regina Krężelok może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: - podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, - dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DISCOVER POLSKA Regina Krężelok zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DISCOVER POLSKA Regina Krężelok § 4 SPRZEDAŻ 1.Jako dowód zawarcia transakcji Sprzedawca wystawi paragon lub fakturę elektroniczną dostarczoną na adres email Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. 2. Sklep regattasklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów drogą elektroniczną bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w systemie. W celu dokonania zakupu wystarczy dodać wybrane produkty do koszyka i postępować według wskazanych na ekranie poleceń. 3. Wszystkie ceny towarów podane są w polskich złotych, zwierają podatek VAT oraz cła, nie posiadają ewentualnych kosztów transportu. 4. W celu dokonania zamówienia należy: - Wejść na stronę sklepu www.regattasklep.pl, dokonać wyboru towaru (rodzaj towaru , jego kolorystyka, rozmiar itp.) z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i umieścić go w koszyku zamówień. - Klient ma możliwość edycji zamówienia i korekty wprowadzonych danych aż do momentu zatwierdzenia zamówienia. - Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, w zamówieniu podane będą następujące informacje: zamawiane towary (przedmioty), cena poszczególnych towarów, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy (jeśli występują), oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz czasu dostawy. - Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia. - Klient może założyć Konto Klienta, logując się na stronie www.regattasklep.pl. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku aktywacyjnego, zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć. - Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. - Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 14 dni od jego złożenia skutkuje anulowaniem zamówienia. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze zdania poprzedniego nie stosuje się. - DISCOVER POLSKA Regina Krężelok dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę elektroniczną lub na żądanie nabywcy fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż. - W przypadku niemożliwości realizacji opłaconego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków (ceny i kosztów przesyłki jeżeli Klient je ponosił) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. § 5 CENY / PŁATNOŚCI 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 2. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty. 3. Klient ma możliwość zapłaty za towar wedle wybranej przez siebie metody płatności: - Przelewem internetowym w formie przedpłaty całej kwoty na rachunek bankowy: Bank BZ WBK 55 1090 1665 0000 0001 1798 7017 - gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów. - w formie płatności PayU 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru, leżące po stronie firm wysyłkowych. § 6 1.Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy: Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres sklepu : DISCOVER POLSKA Regina Krężelok Borzęta 414 32-400 Myślenice. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru przez przewoźnika. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, należą się od niej odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych towarów], Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] § 7 Reklamacje Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności wyżej powołanej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827.) W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Klient ma prawo złożenia reklamacji. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towaru. Opis przyczyny reklamacji z żądaniem reklamacyjnym , podaniem daty zakupu oraz wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres : DISCOVER POLSKA Regina Krężelok Borzęta 414 , 32-400 Myślenice lub e-mailem na adres outlet@discoverpolska.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub poczty tradycyjnej. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, natomiast koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie ul Wiślna 3,31-007 Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. § 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych jest : DISCOVER POLSKA Regina Kreżelok z siedzibą w Borzęta 414 , 32-400 Myślenice . Nip : 676-122-46-09, REGON : 120854686 2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter). 4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian. •

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
121
Kategorii:
27
Nowości:
6
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe